Heibai Wushang's image

Heibai Wushang

Kiểu : TV
Số tập : 13/24
Lịch :
Studio :
Một câu chuyện về hai con quỷ trẻ tóc trắng và tóc đen làm việc ở nơi nơi giữ sự cân bằng giữa thế giới của người sống và người chết bằng cách giết chết con người!
Tập Mới : 03 02 01
Một câu chuyện về hai con quỷ trẻ tóc trắng và tóc đen làm việc ở nơi nơi giữ sự cân bằng giữa thế giới của người sống và người chết bằng cách giết chết con người!
Tên Anime Số tập Mùa anime
Giacomo Guilizzoni JONEA140 Timesheet
95 nhận xét